Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie o tanečnom a pohybovom štúdiu Crazy family

Majiteľ a zodpovedný vedúci

Crazy family s.r.o, · IČO 50643983 · DIČ 2120400150, ul. 9. mája 2236/11 917 02 Trnava

Crazy family štúdio 2. s.r.o, · IČO 54593166 · DIČ 2121727465, ul. 9. mája 2236/11 917 02 Trnava

Crazy family štúdio 3. s.r.o. · IČO 54587328 · DIČ 2121728829, ul. 9. mája 2236/11 917 02 Trnava

Crazy family - studio 4 s. r. o. IČO55328636                               ul.9 mája 2236/11 917 02 Trnava


Konatelia:

Dominika Paveleková, Igor Pavelek

sú poskytovateľom mimoškolskej vzdelávacej činnosti a vzdelávania v oblasti umenia.

Prevádzky:

- Trnava , Mozartova 10 (Prednádražie)

- Trnava , Nám. Slov. uč. tovarišstva č. 15 (Kopánka) - ZŠ s MŠ Kopánka (malá a veľká telocvičňa)

KONTAKT:

crazyfamily.tt@gmail.com

+421 944 209 858 ( V zastúpení Igor Pavelek )

www.crazy-family.sk

2. Prihlásenie sa do kurzu

Rodič/dieťa je zapísaný do kurzu na základe vyplneného formuláru na stránke s povinnosťou platby:

https://www.crazy-family.sk/trnava

Prihlásenie sa do kurzu je záväzné a trvá po dobu jedného šk.roka: september 2023 až jún 2024. Po prihlásení je objednávateľovi otvorený Profil ( jeho účet ), kde nájde všetky informácie pre kurz do ktorého sa prihlásil aj spôsob platby: prevodom na účet.

Do profilu sa objednávateľ kurzu dostane prostredníctvom emailu, ktorý zadal pri prihlasovaní.

Prihlasujúci formulár slúži, ako zmluva medzi objednávateľom (rodičom) a dodávateľom (Dominika Paveleková ). Na základe tejto zmluvy je rodičovi (objednávateľovi) vystavený splátkový kalednár pre členské za kurz a jednorázové zápisné.

Odhlásenie z kurzu je potrebné uskutočniť písomne e-mailom najneskôr 3 dni pred začiatkom nového platobného obdobia / mesiaca so žiadosťou o ukončenie kurzu. Ak tak rodič nespraví v danom čase je povinný uhradiť poplatok za celý mesiac.

3.1 Platba za kurz

Na základe vyplneného formuláru na stránke:

https://www.crazy-family.sk/trnava

( predplatné ) 1. mesiac so sumou 37€:

na kurzy na prevádzke:

Trnava - Mozartova ( 2 X do týždňa )

alebo

( predplatné ) 1. mesiac so sumou 24€:

na prevádzke: Trnava - Kopánka, Trnava - Mozartova

a

zápisné ( jednorázová platba ): 10€

Rodič, ktorý prihlási dieťa na kurz je povinný uhrádzať faktúru riadne a včas.

Ak rodič mešká s uhradeným faktúry viac ako tri dni po splatnosti faktúry je napomenutý a ak do 3 dní po výzve neuhradí faktúru za kurz je vyradený, ale povinný uhradiť faktúru na obdobie z ktorého sa neodhlásil včas, teda najneskôr 3. dni pred začatím nového platobného obdobia, alebo po dobu splatnosti faktúry.

Dňom úhrady sa rozumie pripísanie adekvátnej čiastky na účet štúdia. Rodič/dieťa, ktoré nemá zaplatenú faktúru, môže navštíviť vyučovaciu hodinu až po vyrovnaní dlžoby členského.

a

3.2 Platba za zapožičanie a údržbu kostýmov

20eur je príspevok/ dar pre zapožičanie a údržbu kostýmov pre vystúpenia detí rozdelený na dve splátky:

10 eur so splatnosťou do 1.novembra

10 euro so splatnosťou do 1.marca

na účet Občianskeho združenia Crazy family o.z:

SK9609000000005155683881

do poznámky sa uvedie meno dieťaťa.

4. Storno

V prípade absencie dieťaťa napr. pre chorobu sa členský príspevok nevracia.

Ak oznámi absenciu skôr, ako začne platobné obdobie napr. pre plánovaný lekársky zákrok či operáciu môže využiť udržiavací poplatok uvedený v bode 4. ( nižšie. )

Stornovať kurz je možné najneskôr 3. dni pred jeho začatím formou žiadosti o odhlásenie z kurzu ( Napísať email na crazyfamily.tt@gmail.com s predmetom "ODHLÁSENIE"

V prípade odhlásenia počas roka je možné sa odhlásiť 3. dni pred začatím nového mesiaca. Stornovaním kurzu neskôr, ako 3 dni pred zahájením výučby ( začiatok nového mesiaca ) účtujeme storno poplatok v plnej výške kurzovného za mesiac.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na nasledovné zmeny v kurzoch a to výmena lektora v priebehu kurzu, zrušenie hodiny pri neočakávaných situáciách a pod...

Hodiny, ktoré budú zrušené pre chorobu lektora či inú neočakávanú situáciu sa vždy nahradia. Termín náhradnej hodiny určuje štúdio Crazy Family.

Členský príspevok sa nevracia.

Členský príspevok je paušálny a nevracia sa ani v prípade choroby dieťaťa či Covid karanténe rodiča či dieťaťa a ani v prípade ak nastane lockdown pre pandémiu, či pre inú vyššiu moc.

Ak rodič oznámi absenciu dieťaťa vopred ako 3. dni pred začatím nového platobného mesiaca, napr. pre lekársky zákrok či operáciu alebo liečebný pobyt, alebo inú absenciu ktorá je plánovaná vopred a plánuje kurzy navštevovať naďalej po zotavení sa, objednávateľ uhrádza poskytovateľovi udržiavací poplatok vo výške:

10€ ak nenavštívi kurz 1. mesiac v kurze ktorý je 2 X do týždňa

8€ ak nenavštívi kurz 1. mesiac v kurze ktorý je 1 X do týždňa

20€ ak nenavštívi kurz 2. mesiace v kurze ktorý je2 X do týždňa

16€ ak nenavštívi kurz 2. mesiace v kurze ktorý je 1 X do týždňa

5. Storno podmienky v prípade vyššej moci

Podmienky vyššej moci nastanú v prípade, že kurz v danom termíne musí byť zrušený z dôvodu:

- nariadenej karantény pre pandémiu Covid19 (pozitívne testovaný lektor / animátor, alebo dieťa / rodič dieťaťa z kurzu) - nariadení a opatrení vydaných výkonnou mocou štátu ako napr. Lockwdown.

V prípade, že nastane uvedená situácia, štúdio uhradené peniaze nevracia, ale nahrádza ich objednávateľovi prostredníctvom poukazu, alebo vo forme náhradných hodín po skončení obmedzení, ktoré určí poskytovateľ kurzov - Dominika Paveleková, alebo sa nahradia vo forme online vyučovania. Poskytovateľ kurzov - Dominika Paveleková vyberie adekvátnu možnosť z vyššie uvedených podľa situácie vyššej moci pre zachovanie a chod štúdia.

6. Vyradenie z kurzu

Tanečné a pohybové štúdio si vyhradzuje právo vyradiť dieťa/rodiča ak :

  • Sústavne aj po napomenutí neudržuje poriadok v priestoroch štúdia a zanecháva ich v neporiadku a nečistote bez nároku na vrátenie členského príspevku.
  • Ak vedome poškodzuje majetok štúdia bez nároku na vrátenie členského príspevku.
  • Ak dieťa /rodič svojím správaním ničí dobré meno štúdia bez nároku na vrátenie členského príspevku.
  • Ak dieťa/rodič aj po napomenutí do 3 dní neuhradil členský príspevok.
  • Ak dieťa/rodič neodpovedá na emaily o neospravedlnenej absencii svojho dieťaťa viac, ako 4 tréningy po sebe. Štúdio uvoľní od nového dvoj-mesiaca toto miesto dieťaťu so serióznym záujmom.

Ak má zákonný zástupca / rodič dlžobu voči neskorému odhláseniu a je vyradený pre hore uvedené podmienky, je povinný pohľadávku zaplatiť podľa bodu č.4 / ( storno ).

7. Sviatky a dni pracovného pokoja

Do kurzov nie sú zarátané hodiny počas štátnych sviatkov, dni pracovného voľna a dni školských prázdnin. V tieto dni štúdio nevyučuje. Poplatok za kurz je paušálny a je spriemerkovaný za celý školský rok poplatkom, ktorý je uvedený v bode 3.

8. Polročné a koncoročné vystúpenie

Polročné a koncoročné vystúpenie organizuje Občianske združenie Crazy family o.z.

Na týchto vystúpeniach sa prezentujú všetci aktívny žiaci štúdia Crazy Family. Vystúpenia sú určené pre rodičov a rodinných príslušníkov kde ich deti prezentujú čo sa za dané obdobie naučili. Vystúpenia sa konajú v divadle JP v Trnave a v Kine Hviezda v Trnave. Výstup je spoplatnený za 8eur za lístok v kine hviezda a 10 eur za lístok v divadle JP.

Peniaze z lístkov sú určené na prenájom sály, zvukovej techniky, osvetlenia a pre animátorov.

9. Sťažnosti a dotazy

Rodič môže akékoľvek svoje sťažnosti, podnety nahlásiť poskytovateľovi e-mailom na adresu :

crazyfamily.tt@gmail.com

Po prehodnotení sťažnosti poskytovateľ oboznámi rodiča/dieťa s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.