Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie o tanečnom a pohybovom štúdiu Crazy family

Majiteľ a zodpovedný vedúci

Crazy family s.r.o.

Crazy family štúdio 2. s.r.o.

Crazy family štúdio 3. s.r.o. 

Crazy family - studio 4 s.r.o. 

Crazy family - studio 5. s.r.o.


Konatelia:

Dominika Paveleková, Igor Pavelek

sú poskytovateľom mimoškolskej vzdelávacej činnosti a vzdelávania v oblasti umenia.

Prevádzky:

- Trnava , Mozartova 10 (Prednádražie)

- Trnava , Nám. Slov. uč. tovarišstva č. 15 (Kopánka) - ZŠ s MŠ Kopánka (malá a veľká telocvičňa)

- Trnava, Ľudová 14, Kultúrny dom.

KONTAKT:

crazyfamily.tt@gmail.com

+421 944 209 858 ( V zastúpení Igor Pavelek )

www.crazy-family.sk

2. Prihlásenie sa do kurzu

Rodič/dieťa je zapísaný do kurzu na základe vyplneného formuláru na stránkach:

www.crazy-family.sk s povinnosťou platby.

Prihlásenie sa do kurzu je záväzné a trvá po dobu jedného šk.roka: september 2024 až jún 2025. Po prihlásení je objednávateľovi otvorený Profil ( jeho účet ), kde nájde všetky informácie pre kurz do ktorého sa prihlásil aj spôsob platby: prevodom na účet.

Do profilu sa objednávateľ kurzu dostane prostredníctvom emailu, ktorý zadal pri prihlasovaní.

Prihlasujúci formulár slúži, ako zmluva medzi objednávateľom (rodičom) a dodávateľom ( Crazy family ). Na základe tejto zmluvy je rodičovi (objednávateľovi) vystavený splátkový kalednár pre členské za kurz a jednorázové zápisné.

Odhlásenie z kurzu je potrebné uskutočniť písomne e-mailom najneskôr 7 dní pred začiatkom nového platobného obdobia / mesiaca so žiadosťou o ukončenie kurzu. Ak tak rodič nespraví v danom čase je povinný uhradiť poplatok za celý mesiac.

3.1 Platba za kurz

Na základe vyplneného formuláru na stránach:

www.crazy-family.sk

( predplatné ) 1. mesiac so sumou 40€:  ( 2 X do týždňa )

( predplatné ) 1. mesiac so sumou 26€: ( 1 X do týždňa )

( predplatné ) Vamos: 52: ( 4 hodiny do týždňa )

Zápisné ( jednorázová platba ): 10€

( predplatné ) Baby Dance: 82€ eur so zápisným ( Jednorázová platba za 10 lekcií + 1. náhradná lekcia )


Rodič, ktorý prihlási dieťa na kurz je povinný uhrádzať platby riadne a včas na základe splátkového kalendára, ktorý má v profile v časti platby.

Ak rodič mešká s uhradeným platby viac ako 5. dní po splatnosti faktúry je napomenutý a ak do 5. dní po výzve neuhradí faktúru za kurz je vyradený, ale povinný uhradiť faktúru na obdobie z ktorého sa neodhlásil včas, teda najneskôr 7. dní pred začatím nového platobného obdobia, alebo po dobu splatnosti faktúry.

Dňom úhrady sa rozumie pripísanie adekvátnej čiastky na účet štúdia podľa registrácie. Rodič/dieťa, ktoré nemá zaplatenú platbu, môže navštíviť vyučovaciu hodinu až po vyrovnaní dlžoby členského.

Ak mešká s úhradou viac ako 30. dní od termínu splatnosti, podľa hore uvedených podmienok, je povinný uhradiť pokutu vo výške 5€.

Ak rodič či zákonný zástupca odmieta uhradiť kurz aj po 30. dňoch, sú jeho údaje odoslané na kompetentné úrady pre vymáhanie platby.

a

3.2 Platba za zapožičanie a údržbu kostýmov

20eur je príspevok/ dar pre zapožičanie a údržbu kostýmov pre vystúpenia detí rozdelený na dve splátky:

10 eur so splatnosťou do 1.novembra za jeden kostým

10 euro so splatnosťou do 1.marca za jeden kostým

na účet Občianskeho združenia Crazy family o.z:

SK9609000000005155683881

do poznámky sa uvedie meno dieťaťa.

3.3 Platba za tanečný úbor:

Tanečný úbor je povinný a zakúpite ho na stránkach: www.crazy-family.sk

https://www.crazy-family.sk/tanecne-oblecenie2

alebo v inom obchode s podobným strihom a farbou podľa zaradenia:

MiniBalerínky: Ružový dres, ružová suknička a telové cvičky

Energy Dance: Biele tričko s podtlačou Crazy Family, ( tmavé tepláky/ kratase a biele tenisky vo vlastnej réžií )

Latino: Čierne cvičky a Latino úbor

Contemporary a bellet: Čierny dres, čierne cvičky, čierna suknička alebo dievčenské šortky

Foklór: Sukňa foklór, tričko folklór

Breakdance: Mentolové tričko s logom Crazy Family, ( tmavé tepláky/ kratase a biele tenisky vo vlastnej réžií )

4. Storno kurzu / Trvalé odhlásenie sa z kurzu

V prípade absencie dieťaťa napr. pre chorobu sa členský príspevok nevracia.

Ak oznámi absenciu skôr, ako začne platobné obdobie napr. pre plánovaný lekársky zákrok či operáciu môže využiť udržiavací poplatok uvedený v bode 4. ( nižšie. )

Stornovať kurz je možné najneskôr 7. dní pred jeho začatím formou žiadosti o odhlásenie z kurzu ( Napísať email na crazyfamily.tt@gmail.com s predmetom "ODHLÁSENIE"

V prípade odhlásenia počas roka je možné sa odhlásiť 7. dní pred začatím nového mesiaca. Stornovaním kurzu neskôr, ako 7 dní pred zahájením výučby ( začiatok nového mesiaca ) účtujeme storno poplatok v plnej výške kurzovného za mesiac.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na nasledovné zmeny v kurzoch a to výmena lektora v priebehu kurzu, zrušenie hodiny pri neočakávaných situáciách a pod...

Hodiny, ktoré budú zrušené pre chorobu lektora či inú neočakávanú situáciu sa vždy nahradia. Termín náhradnej hodiny určuje štúdio Crazy Family.

Členský príspevok sa nevracia.

Členský príspevok je paušálny a nevracia sa ani v prípade choroby dieťaťa či Covid karanténe rodiča či dieťaťa a ani v prípade ak nastane lockdown pre pandémiu, či pre inú vyššiu moc.

Ak rodič oznámi absenciu dieťaťa vopred ako 7. dni pred začatím nového platobného mesiaca, napr. pre lekársky zákrok či operáciu alebo liečebný pobyt, alebo inú absenciu ktorá je plánovaná vopred a plánuje kurzy navštevovať naďalej po zotavení sa, objednávateľ uhrádza poskytovateľovi udržiavací poplatok vo výške:

10€ ak nenavštívi kurz 1. mesiac v kurze ktorý je 2 X do týždňa

8€ ak nenavštívi kurz 1. mesiac v kurze ktorý je 1 X do týždňa

20€ ak nenavštívi kurz 2. mesiace v kurze ktorý je2 X do týždňa

16€ ak nenavštívi kurz 2. mesiace v kurze ktorý je 1 X do týždňa

5. Storno podmienky v prípade vyššej moci

Podmienky vyššej moci nastanú v prípade, že kurz v danom termíne musí byť zrušený z dôvodu:

- nariadenej karantény pre pandémiu Covid19 (pozitívne testovaný lektor / animátor, alebo dieťa / rodič dieťaťa z kurzu) - nariadení a opatrení vydaných výkonnou mocou štátu ako napr. Lockwdown či iný výnimočný stav podľa NRSR.

V prípade, že nastane uvedená situácia, štúdio uhradené peniaze nevracia, ale nahrádza ich objednávateľovi prostredníctvom náhradných hodín po skončení obmedzení, ktoré určí poskytovateľ kurzov, alebo sa nahradia vo forme online vyučovania. Poskytovateľ kurzov - Dominika Paveleková vyberie adekvátnu možnosť z vyššie uvedených podľa situácie vyššej moci pre zachovanie a chod štúdia.

6. Sviatky a dni pracovného pokoja

Do kurzov nie sú zarátané hodiny počas štátnych sviatkov, dni pracovného voľna a dni školských prázdnin. V tieto dni štúdio nevyučuje. Poplatok za kurz je paušálny a je spriemerkovaný za celý školský rok poplatkom, ktorý je uvedený v bode 3.

7. Polročné a koncoročné vystúpenie

Polročné a koncoročné vystúpenie organizuje Občianske združenie Crazy family o.z.

Na týchto vystúpeniach sa prezentujú všetci aktívny žiaci štúdia Crazy Family. Vystúpenia sú určené pre rodičov a rodinných príslušníkov kde ich deti prezentujú čo sa za dané obdobie naučili. Vystúpenia sa konajú v divadle JP v Trnave a v Kine Hviezda v Trnave. Výstup je spoplatnený za 8eur za lístok v kine hviezda a 10 eur za lístok v divadle JP.

Peniaze z lístkov sú určené na prenájom sály, zvukovej techniky, osvetlenia a pre animátorov.

8. Povinnosti štúdia:

Štúdio je povinné vyučovať podľa rozvrhu na stránkach: www.crazy-family.sk v čas podľa profesionálnych tanečných osnov. Lektor je povinný viesť dochádzku detí v aplikácií Zooza a minimálne 1 x do mesiaca písať rodičom detí do ich profilov informácie o priebehu lekcií.

Lektorí chodia upravení a nosia rovnošatu podľa vdením stanového úboru.

9. Vyradenie z kurzu

Tanečné a pohybové štúdio si vyhradzuje právo vyradiť dieťa/rodiča ak :

  • Sústavne aj po napomenutí neudržuje poriadok v priestoroch štúdia a zanecháva ich v neporiadku a nečistote bez nároku na vrátenie členského príspevku.
  • Ak vedome poškodzuje majetok štúdia bez nároku na vrátenie členského príspevku.
  • Ak dieťa /rodič svojím správaním ničí dobré meno štúdia bez nároku na vrátenie členského príspevku.
  • Ak dieťa/rodič aj po napomenutí do 3 dní neuhradil členský príspevok.
  • Ak dieťa/rodič neodpovedá na emaily o neospravedlnenej absencii svojho dieťaťa viac, ako 4 tréningy po sebe. Štúdio uvoľní od nového dvoj-mesiaca toto miesto dieťaťu so serióznym záujmom.

Ak má zákonný zástupca / rodič dlžobu voči neskorému odhláseniu a je vyradený pre hore uvedené podmienky, je povinný pohľadávku zaplatiť podľa bodu č.4 / ( storno ).

10. Sťažnosti a dotazy

Rodič môže akékoľvek svoje sťažnosti, podnety nahlásiť poskytovateľovi e-mailom na adresu :

crazyfamily.tt@gmail.com

Po prehodnotení sťažnosti poskytovateľ oboznámi rodiča/dieťa s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.


Podmienky letných táborov Crazy Family 2024.

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie o tanečnom a pohybovom štúdiu Crazy family

Crazy Family s.r.o., Crazy family - studio 5 s. r. o., prevádzkareň Mozartova 10, 917 08 Trnava, je poskytovateľom mimoškolskej vzdelávacej činnosti a vzdelávania v oblasti umenia pre verejnosť.

KONTAKT:

crazyfamily.tt@gmail.com

+421 944 209 858 ( V zastúpení Igor Pavelek )

www.crazy-family.sk

2. Platba za tábor

Po vyplnení formuláru na stránke: https://www.crazy-family.sk/letne-tabory/ vám rezervujeme miesto v tábore po dobu splatnosti faktúry. Faktúra za tábor vám príde do 2 dní od prihlásenia. Dieťa je do tábora riadne prihlásené po vyplnení prihlasovacieho formuláru a zaplatení faktúry vo výšky 150 eur. Cena táboru je 150 eur a zahrňuje obed , olovrant , animačný program a tanečné lekcie.

Cena táboru je 150€. Zľava 10% pre člena tanečného štúdia. Zľava 5% pre súrodenca alebo pri zakúpení viac ako 1 termínu pre letný tábor v roku 2024. Zľavy nie je možné kombinovať. V cene táboru je zahrnuté: strava ( obed a olovrant ) + pitný režim pre dieťa, tanečné animácie, tanečné tréningy, celodenný výlet, pomôcky na tvorivé dielne atď.

3. Informácie o tábore

- Tábor prebieha dennou formou od 8:00 do 16:00 - v prípade potreby sa vieme dohodnúť posunúť príchod/odchod dieťaťa približne o pol hodinu telefonicky alebo emailom.

- Tábor sa koná v priestoroch štúdia na Mozartovej 10, Trnava. Počas tábora využívame priestory tanečného štúdia ako je veľké vstupné átrium, tanečné sály, šatne, veľkú záhradu v areály školy, ihriská v okolí a chodíme na prechádzky.

- Obsahom tábora sú tanečné hodiny, tvorivé dielne, hry a animačný program pre deti vo veku 4-15 rokov. Deti sú rozdelené podľa veku (4-7, 6-9, 10-15). Je možná prípadné preradenie v skupine v prípade súrodencov, či rodine kde nie je rozdiel viac ako 2 roky.

- Čo si treba priniesť: Prezuvky, tréningové oblečenie a obuv, fľašu, kartičku poistenca, v prípade chladného počasia dostatočné oblečenie a v prípade alergií svoje lieky či krémy na opaľovanie, rúško a pokrývku hlavy ( šatka, širák, šiltovka ).

4. Storno

- Stornovaním tábora menej ako 14. dní pred termínom tábora sa účtuje poplatok vo výške 60% z celkovej sumy táboru.

- Stornovaním tábora menej ako 3 dní pred termínom tábora sa účtuje poplatok vo výške 100% z celkovej sumy tábora.

5. Podmienky v prípade vyššej moci

Podmienky vyššej moci nastanú v prípade, že tábor v danom termíne musí byť zrušený z dôvodu:

- nariadení a opatrení vydaných výkonnou mocou štátu (vláda, VÚC, mesto).

V prípade, že nastane uvedená situácia, štúdio uhradené peniaze nevracia, ale nahrádza ich objednávateľovi prostredníctvom poukazu.

Objednávateľovi letného tábora, ktorý uhradil faktúru, bude vystavený poukaz ako náhrada za zrušený termín tábora z dôvodu vyššej moci s uvedenou hodnotou poukazu.

Hodnota poukazu:

zrušenie celého tábora: 90% z ceny tábora

zrušenie tábora po 1. dni: 80% z ceny tábora

zrušenie tábora po 2. dni: 60% z ceny tábora

zrušenie tábora po 3. dni: 40% z ceny tábora

zrušenie tábora po 4. dni 20% z ceny tábora

Poukaz bude môcť objednávateľ využiť na úhradu tábora v inom termíne, prípadne iných služieb štúdia Crazy Family po dobu 3 rokov od vystavenia poukazu.