Všeobecné obchodné podmienky platné od 1.12.2022

1. Všeobecné informácie o tanečnom a pohybovom štúdiu Crazy family

Majiteľ a zodpovedný vedúci

Crazy family s.r.o, · IČO 50643983 · DIČ 2120400150, ul. 9. mája 2236/11 917 02 Trnava

Crazy family štúdio 2. s.r.o, · IČO 54593166 · DIČ 2121727465, ul. 9. mája 2236/11 917 02 Trnava

Crazy family štúdio 3. s.r.o. · IČO 54587328 · DIČ 2121728829, ul. 9. mája 2236/11 917 02 Trnava

Konatelia:

Dominika Paveleková, Igor Pavelek

sú poskytovateľom mimoškolskej vzdelávacej činnosti a vzdelávania v oblasti umenia.

Prevádzky:

- Trnava , Mozartova 10 (Prednádražie)

- Trnava , Nám. Slov. uč. tovarišstva č. 15 (Kopánka) - ZŠ s MŠ Kopánka (malá a veľká telocvičňa)

KONTAKT:

crazyfamily.tt@gmail.com

+421 944 209 858 ( V zastúpení Igor Pavelek )

www.crazy-family.sk

2. Prihlásenie sa do kurzu

Rodič/dieťa je zapísaný do kurzu na základe vyplneného formuláru na stránke:

https://www.crazy-family.sk/trnava

Prihlásenie sa do kurzu je záväzné a trvá po dobu jedného šk.roka: september 2022 až jún 2023.

Prihlasujúci formulár slúži, ako zmluva medzi objednávateľom (rodičom) a dodávateľom (Dominika Paveleková ). Na základe tejto zmluvy je rodičovi (objednávateľovi) vystavená faktúra pre členské za kurz a jednorázové zápisné.

Odhlásenie z kurzu je potrebné uskutočniť písomne e-mailom najneskôr 3 dni pred začiatkom nového platobného obdobia ( dvoj-mesiac ) žiadosťou o ukončenie kurzu. Ak tak rodič nespraví v danom čase je povinný uhradiť poplatok za ďalšie 2. mesiace.

3.1 Platba za kurz

Na základe vyplneného formuláru na stránke:

https://www.crazy-family.sk/trnava

( predplatné ) 2. mesiacov so sumou 70€:

na kurzy na prevádzke:

Trnava - Mozartova ( 2 X do týždňa )

alebo

( predplatné ) 2. mesiacov so sumou 45€:

na prevádzke: Trnava - Kopánka, Trnava - Mozartova

a

zápisné ( jednorázová platba ): 10€

Rodič, ktorý prihlási dieťa na kurz je povinný uhrádzať faktúru riadne a včas. Ak rodič mešká s uhradeným faktúry viac ako tri dni po splatnosti faktúry je napomenutý a ak do 3 dní po výzve neuhradí faktúru za kurz je vyradený, ale povinný uhradiť faktúru na obdobie z ktorého sa neodhlásil včas, teda najneskôr 3. dni pred začatím nového platobného obdobia, alebo po dobu splatnosti faktúry. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie adekvátnej čiastky na účet štúdia. Rodič/dieťa, ktoré nemá zaplatenú faktúru, môže navštíviť vyučovaciu hodinu až po vyrovnaní dlžoby členského.

3.2 Platba za zapožičanie a údržbu kostýmov

20eur povinný poplatok za zapožičanie a údržbu kostýmov pre vystúpenia detí rozdelený na dve splátky:

10 eur so splatnosťou do 1.novembra 2022 ( pripočítané vo faktúre za platobné obodbie: dvojmesdiac: november a december 2022 )

10 eur so splatnosťou do 1.marca. 2023 ( pripočítané vo faktúre za platobné obodbie: dvojmesdiac: marec a príl 2023 )

3.3 Absencia dieťaťa

V prípade absencie dieťaťa napr. pre chorobu sa členský príspevok nevracia, no ak vynechá viac ako 90% lekcií v platobnom dvojmesiaci pre chorobu a dodá doklad o chorobe, ktorá vyžaduje dlhodobú liečbu, je objednávateľovi kurzu vystavená faktúra v nasledujúcom platobnom období s 90% zľavou.

Alebo ak oznámi absenciu skôr, ako začne platobné obdobie napr. pre plánovaný lekársky zákrok či operáciu môže využiť udržiavací poplatok uvedený v bode 4.

4. Storno

Stornovať kurz je možné najneskôr 3. dni pred jeho začatím formou žiadosti o odhlásenie z kurzu ( Napísať email na crazyfamily.tt@gmail.com s predmetom "ODHLÁSENIE"

V prípade odhlásenia počas roka je možné sa odhlásiť 3. dni pred začatím nového dvoj-mesiaca. Stornovaním kurzu neskôr, ako 3 dni pred zahájením výučby (začiatkom nového dvoj-mesiaca) účtujeme storno poplatok v plnej výške kurzovného za dvoj-mesiac.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na nasledovné zmeny v kurzoch a to výmena lektora v priebehu kurzu, zrušenie hodiny pri neočakávaných situáciách a pod...

Hodiny, ktoré budú zrušené pre chorobu lektora či inú neočakávanú situáciu sa vždy nahradia. Termín náhradnej hodiny určuje štúdio Crauzy Family: Crazy family s.r.o.

Členský príspevok sa nevracia.

Členský príspevok je paušálny a nevracia sa ani v prípade choroby dieťaťa či Covid karanténe rodiča či dieťaťa a ani v prípade ak nastane lockdown pre pandémiu, či pre inú vyššiu moc.

Ak rodič oznámi absenciu dieťaťa vopred ako 3. dni pred začatím nového platobného dvoj-mesiaca, napr. pre lekársky zákrok či operáciu alebo liečebný pobyt, alebo inú absenciu ktorá je plánovaná vopred a plánuje kurzy navštevovať naďalej po zotavení sa, objednávateľ uhrádza poskytovateľovi udržiavací poplatok vo výške:

10€ ak nenavštívi kurz 1. mesiac v kurze ktorý je 2 X do týždňa

7€ ak nenavštívi kurz 1. mesiac v kurze ktorý je 1 X do týždňa

20€ ak nenavštívi kurz 2. mesiace v kurze ktorý je2 X do týždňa

14€ ak nenavštívi kurz 2. mesiace v kurze ktorý je 1 X do týždňa

5. Storno podmienky v prípade vyššej moci

Podmienky vyššej moci nastanú v prípade, že kurz v danom termíne musí byť zrušený z dôvodu:

- nariadenej karantény pre pandémiu Covid19 (pozitívne testovaný lektor / animátor, alebo dieťa / rodič dieťaťa z kurzu) - nariadení a opatrení vydaných výkonnou mocou štátu ako napr. Lockwdown.

V prípade, že nastane uvedená situácia, štúdio uhradené peniaze nevracia, ale nahrádza ich objednávateľovi prostredníctvom poukazu, alebo vo forme náhradných hodín po skončení obmedzení, ktoré určí poskytovateľ kurzov - Dominika Paveleková, alebo sa nahradia vo forme online vyučovania. Poskytovateľ kurzov - Dominika Paveleková vyberie adekvátnu možnosť z vyššie uvedených podľa situácie vyššej moci pre zachovanie a chod štúdia.

6. Vyradenie z kurzu

Tanečné a pohybové štúdio si vyhradzuje právo vyradiť dieťa/rodiča ak :

  • Sústavne aj po napomenutí neudržuje poriadok v priestoroch štúdia a zanecháva ich v neporiadku a nečistote bez nároku na vrátenie členského príspevku.
  • Ak vedome poškodzuje majetok štúdia bez nároku na vrátenie členského príspevku.
  • Ak dieťa /rodič svojím správaním ničí dobré meno štúdia bez nároku na vrátenie členského príspevku.
  • Ak dieťa/rodič aj po napomenutí do 3 dní neuhradil členský príspevok.
  • Ak dieťa/rodič neodpovedá na emaily o neospravedlnenej absencii svojho dieťaťa viac, ako 4 tréningy po sebe. Štúdio uvoľní od nového dvoj-mesiaca toto miesto dieťaťu so serióznym záujmom.

7. Sviatky a dni pracovného pokoja

Do kurzov nie sú zarátané hodiny počas štátnych sviatkov, dni pracovného voľna a dni školských prázdnin. V tieto dni štúdio nevyučuje. Poplatok za kurz je paušálny a je spriemerkovaný za celý školský rok poplatkom, ktorý je uvedený v bode 3 a 4.

8. Polročné a koncoročné vystúpenie

Polročné a koncoročné vystúpenie organizuje Crazy family s.r.o.

Na týchto vystúpeniach sa prezentujú všetci aktívny žiaci štúdia Crazy Family. Vystúpenia sú určené pre rodičov a rodinných príslušníkov kde ich deti prezentujú čo sa za dané obdobie naučili. Vystúpenia sa konajú v divadle JP v Trnave a v Kine Hviezda v Trnave. Výstup je spoplatnený za 8eur za lístok v kine hviezda a 10 eur za lístok v divadle JP.

Peniaze z lístkov sú určené na prenájom sály, zvukovej techniky, osvetlenia a pre aniumátorov.

9. Sťažnosti a dotazy

Rodič môže akékoľvek svoje sťažnosti, podnety nahlásiť poskytovateľovi e-mailom na adresu :

crazyfamily.tt@gmail.com

Po prehodnotení sťažnosti poskytovateľ oboznámi rodiča/dieťa s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.