Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie o tanečnom a pohybovom štúdiu Crazy family

Majiteľ a zodpovedný vedúci

Dominika Paveleková, IČO: 50 445 774, Ulica 09. mája č.11, Trnava

a

Igor Pavelek IČO: 47743255 Na Hlinách 61, Trnava

Prevádzkareň:

Trnava (Mozartova 10) a Trnava (Kopánka - Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15 - Malá telocvičňa ) a Gymex v Hlohovci, je poskytovateľom mimoškolskej vzdelávacej činnosti a vzdelávania v oblasti umenia a súkromného opatrovania detí a starších osôb.

KONTAKT:

crazyfamily.tt@gmail.com

+421 944 209 858 ( V zastúpení Igor Pavelek )

www.crazy-family.sk

2. Prihlásenie sa do kurzu

Rodič/dieťa je zapísaný do kurzu na základe vyplneného formuláru na stránke:

https://www.crazy-family.sk/zapis/

a zaplatenia zápisného vo výške 10 euro ( jednorázovo ). Faktúru na zápisné vám vystavíme emailom.

Prihlásenie sa do kurzu je záväzné a trvá po dobu jedného šk.roka. Prihlasujúci formulár slúži, ako zmluva medzi objednávateľom (rodičom) a dodávateľom (Dominika Paveleková ). Na základe tejto zmluvy je rodičovi (objednávateľovi) vystavená faktúra.

Odhlásenie z kurzu je potrebné uskutočniť písomne e-mailom najneskôr 3 dni pred začiatkom nového platobného obdobia ( dvoj-mesiac ) žiadosťou o ukončenie kurzu. Ak tak rodič nespraví v danom čase je povinný uhradiť poplatok za ďalšie 2. mesiace.

3. Platba za kurz

Na základe vyplneného formuláru na stránke:

https://www.crazy-family.sk/zapis/

vám bude vystavená faktúra na obdobie ( predplatné ) 2. mesiacov so sumou 65€ na kurzy na prevádzke Mozartova ( 2 X do týždňa ) a na prevádzke v Gymex centre v Hlohovci a

40 € na kurzy na prevádzke Kopánka ( 1 X do týždňa ).

Rodič, ktorý prihlási dieťa na kurz je povinný uhrádzať faktúru riadne a včas. Ak rodič mešká s uhradeným faktúry viac ako tri dni po splatnosti faktúry je napomenutý a ak do 3 dní po výzve neuhradí faktúru za kurz je vyradený. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie adekvátnej čiastky na účet štúdia. Rodič/dieťa, ktoré nemá zaplatenú faktúru, môže navštíviť vyučovaciu hodinu až po vyrovnaní dlžoby členského.

4. Storno

Stornovať kurz je možné najneskôr 3. dni pred jeho začatím formou žiadosti o odhlásenie z kurzu. V prípade odhlásenia počas roka je možné sa odhlásiť 3. dni pred začatím nového dvoj-mesiaca. Stornovaním kurzu neskôr, ako 3 dni pred zahájením výučby (začiatkom nového dvoj-mesiaca) účtujeme storno poplatok v plnej výške kurzovného za dvoj-mesiac.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na nasledovné zmeny v kurzoch a to výmena lektora v priebehu kurzu, zrušenie hodiny pri neočakávaných situáciách a pod...

Členský príspevok sa nevracia.

Členský príspevok je paušálny a nevracia sa ani v prípade choroby dieťaťa či Covid karanténe rodiča či dieťaťa a ani v prípade ak nastane lockdown pre pandémiu, či pre inú vyššiu moc.

Ak rodič oznámi absenciu dieťaťa vopred ako 3. dni pred začatím nového platobného dvoj-mesiaca, napr. pre lekársky zákrok či operáciu alebo liečebný pobyt, alebo inú absenciu ktorá je plánovaná vopred a plánuje kurzy navštevovať naďalej po zotavení sa, objednávateľ uhrádza poskytovateľovi udržiavací poplatok vo výške:

10€ ak nenavštívi kurz 1. mesiac.

20€ ak nenavštívi kurz 2. mesiace.


5. Storno podmienky v prípade vyššej moci

Podmienky vyššej moci nastanú v prípade, že kurz v danom termíne musí byť zrušený z dôvodu:

- nariadenej karantény pre pandémiu Covid19 (pozitívne testovaný lektor / animátor, alebo dieťa / rodič dieťaťa z kurzu) - nariadení a opatrení vydaných výkonnou mocou štátu ako napr. Lockwdown.

V prípade, že nastane uvedená situácia, štúdio uhradené peniaze nevracia, ale nahrádza ich objednávateľovi prostredníctvom poukazu, alebo vo forme náhradných hodín po skončení obmedzení, ktoré určí poskytovateľ kurzov - Dominika Paveleková, alebo sa nahradia vo forme online vyučovania. Poskytovateľ kurzov - Dominika Paveleková vyberie adekvátnu možnosť z vyššie uvedených podľa situácie vyššej moci.

6. Vyradenie z kurzu

Tanečné a pohybové štúdio si vyhradzuje právo vyradiť dieťa/rodiča ak :

  • Sústavne aj po napomenutí neudržuje poriadok v priestoroch štúdia a zanecháva ich v neporiadku a nečistote bez nároku na vrátenie členského príspevku.
  • Ak vedome poškodzuje majetok štúdia bez nároku na vrátenie členského príspevku.
  • Ak dieťa /rodič svojím správaním ničí dobré meno štúdia bez nároku na vrátenie členského príspevku.
  • Ak dieťa/rodič aj po napomenutí do 3 dní neuhradil členský príspevok.
  • Ak dieťa/rodič neodpovedá na emaily o neospravedlnenej absencii svojho dieťaťa viac, ako 4 tréningy po sebe. Štúdio uvoľní od nového dvoj-mesiaca toto miesto dieťaťu so serióznym záujmom.

7. Sviatky a dni pracovného pokoja

Do kurzov nie sú zarátané hodiny počas štátnych sviatkov, dni pracovného voľna a dni školských prázdnin. V tieto dni štúdio nevyučuje.

8. Sťažnosti a dotazy

Rodič môže akékoľvek svoje sťažnosti, podnety nahlásiť poskytovateľovi e-mailom na adresu :

crazyfamily.tt@gmail.com

Po prehodnotení sťažnosti poskytovateľ oboznámi rodiča/dieťa s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.