Podmienky Latino Fit

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie o tanečnom a pohybovom štúdiu Crazy Family

Majiteľ a zodpovedný vedúci

Dominika Paveleková, IČO: 50 445 774, Ulica 09. mája č.11, Trnava

a

Igor Pavelek IČO: 47743255 Na Hlinách 61, Trnava

Prevádzkareň:

Trnava (Mozartova 10) a Trnava (Kopánka - Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15 - Malá telocvičňa ) a Gymex v Hlohovci, je poskytovateľom mimoškolskej vzdelávacej činnosti a vzdelávania v oblasti umenia a súkromného opatrovania detí a starších osôb.

Latio Fit sa vyučuje v online prostredí cez aplikáciu Zoom.

KONTAKT:

crazyfamily.tt@gmail.com

+421 944 209 858 ( V zastúpení Igor Pavelek )

www.crazy-family.sk

2. Prihlásenie sa do kurzu

Záujemca je zapísaný do kurzu na základe vyplneného formuláru na stránke:

https://www.crazy-family.sk/latino-fit/

a zaplatenia mesačného členského 20 euro.

Prihlásenie sa do kurzu je záväzné a trvá 1 mesiac.

Prihlasujúci formulár slúži, ako zmluva medzi objednávateľom (rodičom) a dodávateľom (Dominika Paveleková ). Na základe tejto zmluvy je objednávateľovi vystavená faktúra.

Po zaplatení faktúry vám na email pošleme prihlasovacie údaje na pripojenie sa na lekciu cez Zoom.

3. Platba za kurz

Na základe vyplneného formuláru na stránke:

https://www.crazy-family.sk/latino-fit/

vám bude vystavená faktúra na obdobie 1. mesiaca so sumou 20€ na kurz Latino Fit.

V prípade pokračovania v kurze je potrebné sa znova prihlásiť cez prihlasujúci formulár na ďalší mesiac a zaplatiť kurz.

Záujemca, ktorý je prihlásený na kurz je povinný uhrádzať faktúru riadne a včas podľa splatnosti faktúry. Ak záujemca mešká s uhradeným faktúry viac ako tri dni po splatnosti faktúry je napomenutý a ak do 3 dní po výzve neuhradí faktúru za kurz je vyradený. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie adekvátnej čiastky na účet štúdia: 20€. Záujemca, ktorý nemá zaplatenú faktúru, môže navštíviť vyučovaciu hodinu až po vyrovnaní dlžoby členského.

4. Storno

Stornovať kurz je možné najneskôr 3. dni pred jeho začatím kurzu formou žiadosti o odhlásenie z kurzu. Stornovaním kurzu neskôr, ako 3 dni pred zahájením výučby účtujeme storno poplatok v plnej výške kurzovného: 20€

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na nasledovné zmeny v kurzoch a to výmena lektora v priebehu kurzu, zrušenie hodiny pri neočakávaných situáciách a pod...Zrušené hodiny budú nahradené.

Členský príspevok sa splatnosti faktúry nevracia.