Podmienky Baby Dance

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie o tanečnom a pohybovom štúdiu Crazy family

Majiteľ a zodpovedný vedúci

Dominika Paveleková, IČO: 50 445 774, Ulica 09. mája č.11, Trnava

a

Igor Pavelek IČO: 47743255 Na Hlinách 61, Trnava

Prevádzkareň:

Trnava (Mozartova 10) a Trnava (Kopánka - Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15 - Malá telocvičňa ), je poskytovateľom mimoškolskej vzdelávacej činnosti a vzdelávania v oblasti umenia a súkromného opatrovania detí a starších osôb.

KONTAKT:

crazyfamily.tt@gmail.com

+421 944 209 858 ( V zastúpení Igor Pavelek )

www.crazy-family.sk

2. Prihlásenie sa do kurzu

Rodič/dieťa je zapísaný do kurzu na základe vyplneného formuláru na stránke:

https://www.crazy-family.sk/baby-dance

Prihlásenie sa do kurzu je záväzné a trvá 10 lekcií. Trvanie 1. lekcie je 45. minút. Prihlasujúci formulár slúži, ako zmluva medzi objednávateľom (rodičom) a dodávateľom (Dominika Paveleková ). Na základe tejto zmluvy je rodičovi (objednávateľovi) vystavená faktúra.

Odhlásenie z kurzu je potrebné uskutočniť písomne e-mailom najneskôr 3. dni pred začiatkom kurzu žiadosťou o ukončenie kurzu. Ak tak rodič nespraví v danom čase je povinný uhradiť poplatok za celý kurz.

3. Platba za kurz

Na základe vyplneného formuláru na stránke:

https://www.crazy-family.sk/zapis vám bude vystavená faktúra vo výške 65€ ( 10 lekcií )

Rodič, ktorý prihlási dieťa na kurz je povinný uhrádzať faktúru riadne a včas. Ak rodič mešká s uhradeným faktúry viac ako tri dni po splatnosti faktúry je napomenutý a ak do 3 dní po výzve neuhradí faktúru za kurz je vyradený. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie adekvátnej čiastky na účet štúdia. Rodič/dieťa, ktoré nemá zaplatenú faktúru, môže navštíviť vyučovaciu hodinu až po vyrovnaní dlžoby členského.

4. Storno

Stornovať kurz je možné najneskôr 3. dni pred jeho začatím formou žiadosti o odhlásenie z kurzu.

V prípade, že sa dieťa neadaptuje a nebude sa vôbec zapájať do lekcie po celú dobu po sebe štyroch idúcich lekcií, bude možnosť stornovať kurz vo výške 60% z ceny kurzu.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na nasledovné zmeny v kurzoch a to výmena lektora v priebehu kurzu, zrušenie hodiny pri neočakávaných situáciách a pod...

Členský príspevok sa nevracia.

Členský príspevok sa nevracia ani v prípade choroby dieťaťa či Covid karanténe rodiča či dieťaťa a ani v prípade ak nastane lockdown pre pandémiu, či pre inú vyššiu moc.

5. Storno podmienky v prípade vyššej moci

Podmienky vyššej moci nastanú v prípade, že kurz v danom termíne musí byť zrušený z dôvodu:

- nariadenej karantény pre pandémiu Covid19 (pozitívne testovaný lektor / animátor, alebo dieťa / rodič dieťaťa z kurzu) - nariadení a opatrení vydaných výkonnou mocou štátu ako napr. Lockwdown.

V prípade, že nastane uvedená situácia, štúdio uhradené peniaze nevracia, ale nahrádza ich objednávateľovi prostredníctvom poukazu, alebo vo forme náhradných hodín po skončení obmedzení, ktoré určí poskytovateľ kurzov - Dominika Paveleková, alebo sa nahradia vo forme online vyučovania. Poskytovateľ kurzov - Dominika Paveleková vyberie adekvátnu možnosť z vyššie uvedených podľa situácie vyššej moci.

6. Vyradenie z kurzu

Tanečné a pohybové štúdio si vyhradzuje právo vyradiť dieťa/rodiča ak :

  • Sústavne aj po napomenutí neudržuje poriadok v priestoroch štúdia a zanecháva ich v neporiadku a nečistote bez nároku na vrátenie členského príspevku.
  • Ak vedome poškodzuje majetok štúdia bez nároku na vrátenie členského príspevku.
  • Ak dieťa /rodič svojím správaním ničí dobré meno štúdia bez nároku na vrátenie členského príspevku.
  • Ak dieťa/rodič aj po napomenutí do 3 dní neuhradil členský príspevok.
  • Ak dieťa/rodič neodpovedá na emaily o neospravedlnenej absencii svojho dieťaťa viac, ako 4 tréningy po sebe. Štúdio uvoľní od nového dvoj-mesiaca toto miesto dieťaťu so serióznym záujmom.

7. Sviatky a dni pracovného pokoja

Do kurzov nie sú zarátané hodiny počas štátnych sviatkov, dni pracovného voľna a dni školských prázdnin. V tieto dni štúdio nevyučuje.

8. Sťažnosti a dotazy

Rodič môže akékoľvek svoje sťažnosti, podnety nahlásiť poskytovateľovi e-mailom na adresu :

crazyfamily.tt@gmail.com

Po prehodnotení sťažnosti poskytovateľ oboznámi rodiča/dieťa s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti či podnetu.